Kaple a kapličky

Petřkovice

Kaple Panny Marie Lourdské v Petřkovicích

Kaple Panny Marie Lourdské v Petřkovicích

Petřkovice jsou malou obcí, která patří do farnosti Starý Jičín.

Petřkovice patří k nejvýše položeným obcím  na západním svahu Petřkovské Hůrky. Odtud je za hezkého počasí nádherný výhled
na Hostýnské vrchy a Jeseníky. Leží asi 5 km od Starého Jičína při silnici na Valašské Meziříčí. Obec s nejdelší zimou a nejkratším létem na Starojicku.

Nejstarší zmínka o obci z roku 1497 ji uvádí jako součást panství starojického. Obec bývala čistě zemědělská.  Byl zde i pískovcový lom.Zvláštností je umělá poutní jeskyně ve skále v lese z roku 1888 se sochou Panny Marie Lurdské,
zvané také Petřkovské Lurdy.

V roce 1858 se zjevila Panna Maria dívce Bernadetě v jihofrancouzských Lurdech. Místo se stalo brzo cílem mnoha poutníků z celého světa. V roce 1886 ho navštívil i novojičínský občan Johann Stieber, kostelník od Španělské kaple. V Lurdech učinil slib zřídit tři lurdské jeskyně.

Velmi se mu líbil lom na úpatí Petřkovické hory. Požádal proto petřkovického starostu Františka Petřkovského o svolení, aby zde mohl zavěsit obrázek Panny Marie Lurdské. Starosta Petřkovský
a správce školy Baltazar Křižan navíc přislíbili, že zde nechají postavit sochu Panny Marie Lurdské. V roce 1888 byla vystavěna jeskyně s šestnácti schody
a sochou. Slavnostní vysvěcení se uskutečnilo 15.8.1888. Od té doby se zde každoročně koná pouť se mší svatou.

Několik let poté tu zbožní lidé vybudovali i křížovou cestu. Na vrcholu tehdy holého kopce byl zároveň vztyčen kříž, který však vyvrátil vichr. U příležitosti oslav 100.výročí lurdského zjevení v roce 1958 byl u schodů postaven kříž nový, který se původně nacházel v kapli zemské trestnice ve Valašském Meziříčí.

Stavbu zbývajících dvou mariánských jeskyní Johann Stieberinicioval u Oční studánky na úpatí Svince nedaleko Loučky a v místě Stračka v Zašové u Valašského Meziříčí.

Při silnici naproti bývalé škole je pomník obětem I. světové války s křížem. O kousek dále se nachází kaple Panny Marie Lurdské.

V roce 1888, tedy pouhých třicet let po zjevení Panny Marie v Lourdech, zde byla za přičinění celé obce umístěna socha Panny Marie Lourdské a bylo upraveno okolní prostranství. Socha byla vysvěcena dne 15. srpna 1888 na svátek Nanebevzetí Panny Marie

Od této doby se každoročně vždy nejbližší neděli od svátku Nanebevzetí Panny Marie, tedy od 15. srpna, koná na „Horách“ pouť a u sochy Panny Marie je sloužena slavnostní mše svatá. V minulosti chodívala na pouť od kaple ve vesnici k poutnímu místu procesí s knězem, která byla doprovázena místní kapelou

Ta Petřkovská Hůra v Novojickém kraji, jak překrásný rozhled nám všem v sobě tají. Neb z jejího vrchu, jenž hrdě se vypíná uzříš mnohé kraj, též slavný chrám Hostýna.“

Uprostřed vesnice, Petřkovice, stojí krásná kaple Panny Marie Lourdské, která byla postavena místními občany v roce 1913.

Potomky pak naše pozdravujeme a žádáme vroucně, aby zachovajíce víru v Boha a lásku k vlasti své, žili v pokoji a míru v milované naší osadě …“ (výpis z památného listu od našich předků, kteří kapli postavili L.P. 1913)

V posledním desetiletí proběhla postupně rozsáhlá rekonstrukce, za přispění řady občanů, farnosti i obce. Kromě oltáře, křížové cesty a soch byly provedeny také rozsáhlé stavební opravy. Kaple dostala novou střechu, venkovní fasádu, odvodnění, byla věměněna okna, udělána nová elektroinstalace a provedeno vymalování celé kaple. Tato rekonstrukce byla dokončena v roce 2013 a v plné kráse slouží dál všem farníkům.

Dne 16. června 2013 se konala slavnostní bohoslužba celebrovaná generálním vikářem ostravsko-opavské diecéze Mons. Martinem Davidem, na oslavu 100 let od postavení kaple

Hůrka

Kaple sv. Anny v Hůrce

Kaple sv. Anny v Hůrce

Větší pseudobarokní kaple sv. Anny na pravém břehu potoka Teplá uprostřed vsi Hůrka, která je součástí obce Jeseník nad Odrou, byla vystavěna v r. 1851 pro obyvatele rozrůstající se vsi. Její vzhled odkazuje na dožívání navyklého barokního tvarosloví na českém a moravském venkově v 19. století. Na počátku 20. století byla v kapli instalována nová vitrážová okna odkazující na dary jednotlivých zdejších rodin. V 60. letech 20. století byla stavba nevhodně omítnuta brizolitovou omítkou, která byla odstraněna až při generální rekonstrukci v r. 2008. Tehdy získala zpět svou původní podobu a proběhla částečná výměna střechy. Rekonstrukce byla završena v r. 2012 termosanací krovů napadených dřevokazným hmyzem.

Kaple patří od r. 1958 mezi chráněné nemovité kulturní památky ČR.

Kapli tvoří nevysoká obdélná stavba zakončená mírně odsazeným presbyteriem ve tvaru plochého segmentu oblouku. Obě boční fronty prolamuje dvojice vyšších oken zakončených obloukem. Vstupní průčelí prolamují dvojdílná vstupní vrata s půlkruhovým nadsvětlíkem. Štít s pseudobarokním tvaroslovím odděluje od spodní stavby jednoduchá římsa. Původní zdobení fasády plastickými detaily v podobě pilastrů s palmetovými hlavicemi a festony ve štítě a naddveří byly odstraněny v 60. letech 20. století. Střecha kaple je prostá, sedlová, s obloukovým závěrem. Nad hřeben střechy vystupuje drobný sanktusník s lucernou a cibulovitou střechou.

Interiér kaple je zaklenut dvěma plnými poli plackové klenby do pasů a pseudoklenbou presbyteria. Nad vstupem se nachází dřevěná kruchta, nesená dvojicí dřevěných sloupů.

Starý Jičín

Detail kapličky Panny Marie Svatohostýnské

Detail kapličky Panny Marie Svatohostýnské

Oční studánka se nachází pod svahem Svince. Johann Stieber v roce 1889, po svém návratu z cest po poutních místech Svaté země, Egypta a Říma, postavil u studánky umělou lurdskou jeskyni se sochou Panny Marie Lurdské. U Oční studánky je i kaplička Panny Marie Svatohostýnské, zbudovaná po druhé světové válce občany Starého Jičína a okolí. K soše P. Marie Lurdské se v minulosti vždy 6. října konaly poutě. V současné době se poutě konají vždy v neděli po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)

Voda ve studánce je prý zázračná, údajně mnohým nemocným vyléčila oči.

Ve farnosti Starý Jičín, 2 km od kostela svatého Václava na Starém Jičíně, na úpatí kopce Svinec, byla v roce 1899 postavena kaplička – Jeskyňka Panny Marie Lurdské, kterou postavil pan Štieber z  Nového Jičína. V blízkosti této kapličky byla v roce 1948 postavena kaplička na vydatném prameni a pro svou léčivou vlastnost vody byla nazvána „kaplička u Oční studánky“. Kaplička byla v roce 1948 vysvěcena a v ní umístěna socha Panny Marie Hostýnské. Došlo k tomu takto: Pan Antonín Jakůbek narozený 22.2.1911, obchodník z Loučky byl v mladých letech postižen těžkou nemocí a slíbil, že když bude žít, tak dá postavit kapličku zasvěcenou Panně Marii Hostýnské. Na tomto rozhodnutí se podílela jeho manželka Anna a sestra panna Antonína, Anděla, řeholní sestra řádu Neposkvrněného Početí Panny Marie. Tuto kapličku dal svým nákladem postavit pan Antonín Jakůbek za spolupráce Otce Františka Janíka, toho času faráře na Starém Jičíně. Na stavebních pracech se podíleli občané z okolních obcí zdarma. Zvláště pak pan Antonín Trefil a Jaroslav Korčák z Jičíny, pan Karel Váňa a Jan Orlita z Loučky.

Pan Antonín Jakůbek zemřel 6.2.1966 a jeho řádová sestra Anděla pak dne 5.9 1988.

Dnes se o obě kapličky pečlivě starají a udržují je ctitelé Panny Marie z farnosti, zvláště pak sestra v Kristu a Marii paní D. Riedlová z Loučky. Obě kapličky jsou hojně navštěvovány ze širokého okolí a první neděli v měsíci srpnu se zde konají pravidelné mše svaté na zahájení poutního období na Starém Jičíně, které vrcholí poslední neděli před adventem.

U této kapličky je každoročně na slavnost svatého Václava, patrona Starého Jičína, zahajován tradiční Svatováclavský běh. Rovněž zde byly slaveny i mimořádné mše svaté na poděkování za ukončení školního roku.

Výpis z kroniky horského polesí Svince p. Jana Orlity z Loučky a z kroniky p. Jar. Korčáka z Jičiny:
V roce 1946 vybudoval na svůj náklad
z vděčnosti za uzdravení v blízkosti jeskyně
Lurdské ve Svinci
pěknou kapličku k úctě
Panny Marie
Hostýnské p. Antonín
Jakůbek, obchodník
z Loučky č.p.63. Jest
postavena na vydatném zemním pramenu
a místo (voda) jest i pro svou léčivou vlastnost
vody pojmenováno „Oční studánka“.

Na stavbě se zdarma podíleli občané okolních
obcí, největší zásluhou P. František Janík, toho
času farář a děkan starojický, též zedník
Antonín Trefil z Jičiny, Karel Váňa a Jan Orlita
z Loučky a Jaroslav Korčák z Jičiny.
Do kapličky u Oční studánky byla zakoupena
socha Panny Marie Hostýnské, která byla při
svěcení nesena na nosítkách družičkami za velké
účasti lidí a umístěna nad oltářem v kapličce.
Svěcení
a projev
v roce 1948
provedl
farář
P. František
Janík.
O obě místa se pečlivě starají a je udržují ctitelé
P. Marie ze St. Jičína, Jičiny a Loučky.
Obě kapličky jsou hojně navštěvovány v letní
době, druhá neděle v srpnu jest dnem poutě.
Za minulé války (1939-1945) byl Loučský
občan, obchodník Antonín Jakůbek v poměrně
mladých letech postižen těžkou nemocí,
jen operace mu měla zajistit alespoň
bezbolestný život.
Podrobil se jí a zdařilý výsledek zavázal
splniti slib postavit kapličku, zasvěcenou
v roce 1948 Panně Marii Hostýnské.
Z vděčnosti se zřejmě na rozhodnutí podílely
i jeho manželka Anna a sestra Antonína
(Andělka). To vše si dnes připomínáme
a do budoucna pamatujme, že nás ve